آیا فردا سه شنبه اولین روز ماه مبارک رمضان است یا خیر ؟

آيا فردا رمضان است آيا فردا رمضان است

آيا فردا رمضان است

همه مراجع : خیر، گرفتن روزه آن روز واجب نیست ؛ ولى اگر بخواهید روزه بگیرید، نمى توانید به نیت ماه رمضان بگیرید ؛ بلکه باید به نیت ماه شعبان یا روزه قضا - اگر به ذمه دارید - و مانند آن روزه بگیرید و چنانچه بعد معلوم شود، ماه رمضان بوده، از رمضان محسوب مى شود و اگر در اثناى روز بفهمید، باید فورى نیت خود را به روزه ماه رمضان برگردانید.1

امتیاز دادن به گوگل پلاس