استرس تا چند برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد

استرس تا چند برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد

استرس چند برابر ایمنی بدن را تضعیف میکند

استرس چند برابر دستگاه ایمنی بدن را تضیعف میکند ؟

استرس 2 برابر بدن را تضعیف میکند استرس یکی از عوامل نابود کننده تمرکز و کار های ضروری بدن میشود که با بهم زدن مکانیسم بدن موجب میشود بدن دچار آسیب های شدید تری نسبت به زمان بدون استرس شود .

استرس تا چند برابر سیستم ایمنی بدن را پایین می آورد

استرس چند برابر ایمنی بدن را تضعیف میکند

امتیاز دادن به گوگل پلاس