ماجرای مرگ دلخراش سه دختر دانشجو مقابل دانشگاه آزاد قزوین

ماجرای مرگ دلخراش سه دختر دانشجو مقابل دانشگاه آزاد قزوین

تصادف دختران قزوین دانشگاه آزاد ماشین تادف مرگبار

سه دختر داتشجو که از دانشگاه ازاد قزوین خارج شده بودند و به سمت قزوین در حال حرکت بودند زیر پل به پایانه پل برخورد کردند . ماشین واژگون شد و چند ملق زد و 3 نفر از افراد ماشین که دختران 19 20 ساله بودند به بیرون از ماشین پرت شدند و به علت برخورد سر و صورت آنها با زمین و شدت جراهات هر سه آنها فوت شد ولی راننده ماشین که کمر بند داشته است زنده ماند . ولی آسیب های جزیی در بدن برداشت . به همین دلیل به ضرورت بستن کمر بند تاکید میشود .

ماجرای مرگ دلخراش سه دختر دانشجو مقابل دانشگاه آزاد قزوین

امتیاز دادن به گوگل پلاس