معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

معنی و مفهوم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای چیست؟

شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

معنی شعر,معنی شعر فردوسی,معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای,خرد رهنمای و خرد دلگشای   خرد دستگیرد ، به هردو سرای,معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای چیست,مفهوم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

فردوسی،شاعر حماسی ایرانی و سراینده ی شاهنامه حماسه ی ملی ایران که آوازه ی جهانی دارد.از جمله نکات مهمی که فردوسی به آن پرداخته است میتوان به ارزش و مقام خرد اشاره کرد.دراندیشه ی فروسی بازتابی از اندیشه های مشابهی را میتوان یافت.

معنی شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد رهنمای و خرد دلگشای   خرد دستگیرد ، به هردو سرای

در اینجا فردوسی برای اهمیت و بزرگداشت خرد آن را می آورد (برای تاکید نهاد) و میگوید آنچه رهنا و باعث گشایش در کار و شادری آفرین است.هموست که یاری دهنده و دستگیر انسان در هر دو دنیا است.فردوسی در این ابیات به خرد بشری و فوق بشری اشاره دارد.

امتیاز دادن به گوگل پلاس