جواب حکایت نگاری صفحه 25 نگارش پایه دهم

جواب حکایت نگاری صفحه 25 نگارش پایه دهم (سگی بر لب جوی)

جواب حکایت نگاری صفحه 25 نگارش پایه دهم

حکایت نگاری پایه دهم,جواب حکایت نگاری صفحه 25 پایه ی دهم درس نگارش,گام به گام پایه ی دهم,جواب حکایت نگاری صفحه 25 کتاب نگارش دهم,جواب حکایت نگاری سگی بر لب جوی نشسته بود پایه ی دهم,جواب سوالات نگارش پایه ی دهم

 

حکایت نگاری

سگی بر لب جوی استخوانی یافت.چندان که در دهان گرفت،عکس آن در آب بدید.پنداشت که دیگری است.به شره (طمع) دهان باز کرد تا آن را نیز از روی آب برگیرد.آنچه در دهان بود به باد داد.

 

جواب حکایت نگاری 

سگی در کنار رودخانه استخوانی پیدا کرد،وقتی آنرا با دهانش برداشت عکس آنرا در آب دید و فکر کرد که استخوان دیگری در آب است.طمع کرد،دهانش را باز کرد تا آنرا هم بردارد.استخوانی که در دهانش بود به آب افتاد و از دستش رفت.

امتیاز دادن به گوگل پلاس