اعدام حکم قاتل ستایش دختر 6 ساله افغانی نی ریزی

دسته بندی :
47 بازدید

اعدام حکم قاتل ستایش دختر 6 ساله افغانی نی ریزی

اعدام حکم قاتل ستایش دختر 6 ساله افغانی نی ریزی

قاتل دختر 6ساله قصاص می شود