آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

239 بازدید

آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون