آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

241 بازدید

آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

آهنگ من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون

من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون