معنی ضرب المثل فلان کس چنته اش خالی است یا چیزی در چنته ندارد چیست ؟

دسته بندی :
63 بازدید

معنی ضرب المثل فلان کس چنته اش خالی است یا چیزی در چنته ندارد چیست ؟

معنی ضرب المثل قلان کس چنته اش خالی است یا چیزی در چنته ندارد چیست ؟

معنی ضرب المثل قلان کس چنته اش خالی است کدام گزینه است