اولین سند دریانوردی جهان، در کجا یافت شده است ؟ دزفول

دسته بندی :
613 بازدید

اولین سند دریانوردی جهان، در کجا یافت شده است ؟ دزفول

اولین سند دریانوردی جهان، در کجا یافت شده است؟

اولین سند دریانوردی جهان در دزفول پیدا شده استclose
کانال تلگرام