در جمهوری اسلامی قوانین را کدام قوه تصویب می کند

در جمهوری اسلامی قوانین را کدام قوه صویب می کند

در جمهوری اسلامی قوه مقننه قوانین را تصویب میکند

دانلود + ادامه مطلب